The diploma for rewarding of students of the Chernigov national pedagogical university of T. G. Shevchenk

Gramota-dlya-CNPU